Các cháu tham gia thể dục buổi sáng và nhảy sạp cùng cô giáo