Phụ huynh giúp nhà trường đổ sân tại điểm trường đội 3