Tổ chức GVI đến nhà trường làm đồ chơi và đổ đường đi cho các cháu tại điểm trường đội 13